კოლეჯის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

კანცელარია

საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური (ბუღალტერია)

იურიდიული სამსახური

საგამომცემლო-კომპიუტერული ცენტრი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახური

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: