მისია

  საქართველოს ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური საბაკალავრო კოლეჯი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომელიც მოწოდებულია აღზარდოს მაღალი მოქალაქეობრივი თვითშეგნების, ეროვნული ცნობიერებისა და ლიბერალური ღირებულებების მატარებელი მაღალზნეობრივი სპეციალისტი, რომელიც სრულად აცნობიერებს და აღიარებს ეროვნულ და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებებს, არის ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნება და იქნება თანამედროვე, დემოკრატიული საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი, რითაც კოლეჯი ხელს შეუწყობს ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის და ცოდნის საზოგადოების განვითარებას. მისიიდან გამომდინარე, კოლეჯი სისტემატურად მოახდენს საგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფას, განავითარებს სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდებს და ტექნოლოგიებს, ხელს შეუწყობს აკადემიური პერსონალის პროფესიულ განვითარებას, უზრუნველყოფს მაქსიმალურად კომფორტულ გარემოს სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალისათვის.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: