ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი არის კოლეჯის ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეული, რომელიც შეიმუშავებს და ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის (ბაკალავრიატი) სასწავლო პროგრამებსა და სამეცნიერო კვლევებს საბუღალტრო აღრიცხვის, ფინანსების, ტურიზმის მენეჯმენტისა და მენეჯმენტის მიმართულებით.

ფაკულტეტის მართვის ორგანოებია: ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო – ფაკულტეტის საბჭო და ფაკულტეტის ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი – დეკანი.

%d bloggers like this: